13. Samverkan mellan forskning och verksamheter - rundabordssamtal

Detta är en öppen mötesplats för samtal om forskning och samverkan i det gemensamma intresset att utveckla digitalisering i offentlig förvaltning.

Deltagarna är välkomna att äta lunch innan nätverksträffen.

Dagligen utvecklas nya tjänster och verksamheter med digitala stöd i kommuner, landsting, regioner och statliga verksamheter. Samtidigt bedrivs forskning om sådana verksamheter. Men hur kan vi öka samarbetet och sänka trösklarna?

Forskarna behöver praktiska exempel och dialoger med dem som berörs. De som arbetar i olika verksamheter behöver perspektiv, modeller, utvärderingar och kunskap. Denna nätverkseftermiddag syftar till erfarenhetsutbyte genom rundabordssamtal mellan dem som arbetar med digital verksamhetsutveckling i vid mening och forskare.

Vi vill här öppna för samtal och möten kring hur forskning möter olika praktiska tillämpningar när det gäller digitalisering i offentlig förvaltning.

Vi bjuder in till tre teman för rundabordssamtal

  1. Hur formar vi frågor och teman som fungerar för forskning så väl som verksamhetsutveckling i offentliga verksamheter? (Från idéer till forskningsprojekt)
  2. Hur forskar vi i samverkan kring verksamhetsutveckling i offentliga förvaltningar? (Forskningsdesign, metoder och presentationsformer)
  3. Hur delar vi erfarenheter och lär oss av varandra? Hur kan forskningsresultat tas tillvara och komma till nytta? (presentationsformer, utvecklingsprojekt mm) Vi hoppas att vi kan mötas för spännande samtal och dela erfarenheter, kanske för att till och med hitta nya forskningsprojekt och samverkansformer.

Preliminärt program

Fika serveras under eftermiddagen. Deltagarna är välkomna att äta lunch innan nätverket startar.

13.00 Inledning, välkomna och kort presentationsrunda av alla deltagares egna erfarenheter av forskning i samverkan

13.30 Tema 1 inleds, runda bordssamtal (inklusive fika) och uppsummering

14.30 Bensträckare

14.40 Tema 2 inleds, runda bordssamtal (inklusive påtår) och uppsummering

15.40 Bensträckare

15.45 Tema 3 inleds, runda bordssamtal (inklusive tretår) och uppsummering

16.45 Summering

Nätverksträffen bygger vidare på de goda kontakter och samarbeten som utvecklats genom forskarnätverk inom eGovernment, http://www.egov.nu. Men i år arrangeras ett helt fristående samtal av Elin Wihlborg och Lotta Gröning vid Linköpings universitet.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle