5. Nationella principer för digital samverkan – nytt interoperabilitetsramverk för det offentliga Sverige

Under denna nätverksdag samlar eSam, SKL och Inera sina respektive arkitekturgrupperingar. För att offentlig sektor på riktigt ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera effektivt tillsammans.

Arrangörer: eSam

Välkommen till en nätverksdag om de principer för digital samverkan som håller på att tas fram med ambitionen att stödja organisationer på såväl statlig som kommunal och landstingskommunal nivå. Du får möjlighet att ta del av förslag och påverka resultatet - och även träffa kollegor från olika sektorer och delar av landet.

En gemensam inriktning för interoperabilitet är centralt i digitaliseringen för att vi ska kunna utbyta information på ett effektivt sätt och skapa samhällsnytta. Under det senaste året har eSam, SKL och Inera haft en tydlig och gemensam ambition att få arkitekturarbetet att ”hänga ihop” mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting. Kontinuerlig dialog och samverkan har genomförts med syfte att skapa samsyn och gemensam planering i de frågor som är gemensamma.

Under nätverksdagen kommer du som deltagare att

  • Ta del av förslag på principer för digital samverkan
  • Vara med och påverka. Hur skapar vi förutsättningar för att principerna kommer till användning och nytta? Vad innebär principerna och de rekommendationer som finns i principdokumentet för olika aktörer i det offentliga Sverige? Hur undviker vi att det blir en ”papperstiger”?

Du går hem med

  • Värdefull kunskap om vad de nationella principerna för digital samverkan innebär, vilken nytta de ger och hur de påverkar din myndighet eller organisation
  • Breddat nätverk och erfarenheter från andra aktörer i offentlig sektor och hur vi driver gemensamt arkitekturarbete

Efter nätverksdagen är vi som koncern bättre rustade för att fungera bättre tillsammans och ta det digitala klivet.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle