Nominerade 2019

Här är alla nominerade till Guldlänken 2019.

familjehemsverige.se

E-tjänsten ger processen familjehemsansökningar ett digital verktyg att skydda, hjälpa och effetivisera processen för nu och i framtiden. Tjänsten hjälper kommuner runt om i Sverige att säkert och strukturerat kommunicera med socialsekreterarna, familjehemmet samt olika myndigheter.

Future by Lund

Ett fantastiskt arbete på att tranformera utbilda och utveckla för att bygga en smart framtida stad för en hållbar framtid för alla människor i en stad och landsbyggd. Ett omfattande arbete där teknik och människor går hand i hand för att skapa en smartare hållbar framtid.

Renovas kundportal

Kundportalen visualiserar kundens avfallsstatistik på ett snyggt, överskådligt och lättförståeligt sätt. Ju bättre kunderna kan sortera, och ju smidigare avfallstransporterna går – desto bättre för miljön. Det ger alltså ett värda åt de kommuner som äger Renova, ökad effektivitet, vilket sparar invånarnas skattepengar och sparar även på miljön.

VFU-portalen, Stockholms Universitet

Denna digitala lösning som ägs av Stockholms universitet men används av alla de 7 lärosäten som har lärarutbildning och samtliga 26 kommuner i Stockholms län för att matcha studenter med handledare inför den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen VFU.

Teckenspråkets Röst

En ideell organisation som kämpar för språkliga rättigheter för personer som har i form dövhet eller hörselnedsättning och mot hörselnormativa normer i samhället. Våra insatser inom digitalisering har bidragit med förändringar och påverkans arbete att synliggöra mer problematiken och väckt frågor på många håll.

Fullmaktskollen.se

Fullmaktskollen ger medborgare och företag möjlighet att få en överblick och kontroll över sina fullmakter på liv- och pensionsområdet. Något som inte har funnits tidigare. Webbtjänsten Fullmaktskollen är ett första led i att förverkliga den tidigare E-delegationens vision om att samla alla fullmakter i samhället på ett ställe.

STL - Skriva sig till lärande, Sollentuna Kommun

STL, Skriva sig till lärande, är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Denna kombination av pedagogik och teknik gör det möjligt för alla elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att fullt ut delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater tack vare de kompensatoriska möjligheter som tekniken ger.

Läkemedelsgenomgångar

Studien kring samarbete om läkemedelsgenomgångar möjliggjordes tack vara digitalt arbetssätt. Kommuner, äldre, anhöriga och skattebetalare blir vinnare med min Guldlänk.

Arbetsförmedlingen Jobtech

Jobtech skapar nya och bättre förutsättningar för matchning på den svenska arbetsmarknaden genom att skapa en infrastruktur där offentliga och privata aktörer kan samverka och dela data mellan olika plattformar.

Skellefteå Kommun och projektet Intersective Innovation

De har genom co-creation och ett öppet tankesätt mellan olika branscher tagit fram ett nytt digitalt koncept för att bidra till ett självständigt liv för människor med funktionsnedsättning. I samarbete mellan forskare, företag, personal inom socialtjänsten och brukare tagit fram en digital coach som ska stötta brukaren i sin vardag.

Didec-projektet, Perstorps kommun

Projektet har engagerat ALLA inblandade i kommunal demensvård. VI Didecprojektet är alla delaktiga och vi som externa företag får insikt och förståelse för hur komplicerad den kommunala verksamheten är, vilka regler som måste följas och vilka utmaningar som finns. Det är en förutsättning för att vi skall kunna utveckla smarta lösningar och digital välfärd tillsammans.

Hållbart Resande Väst och Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen och Hållbart Resande Västs har genomfört ett exemplariskt arbete med att underlätta för ökad samåkning - inte bara i sin egen region utan även i övriga Sverige och världen. Genom ett strategiskt arbete med Skjutsgruppen ideell förening släpptes en app i midsommar 2018 som har ökat med 1000 nya deltagare i månaden sen dess och över 600 lokalgrupper finns utspridda i alla län i hela Sverige.

Digitala bygglov hela vägen, Lunds kommun

Digitala bygglov är en insats som vågat ifrågasätta rutiner och genomfört ett projekt där man åstadkommit en helt digital process, från ansökan till medborgare till beslut och arkivering.

Säkrare brandskydd med gemensam digital pärm, Lunds kommun

Brandskyddsronderna utfördes, dokumenterades och följdes upp på olika sätt och arbetet blev personbundet och kändes omodernt. Med digitala hjälpmedel finns nu en process som underlättar för alla inblandade och som säkerställer en trygg tillvaro för alla som vistas i kommunens lokaler.

Smarta algoritmer ger bättre skolval, Lunds kommun

Med hjälp av bland annat algoritmer och e-tjänst har processen för skolplacering förbättrats och skolförvaltningen uppskattar att de i år sparat cirka 600 timmars arbete jämfört med tidigare.

Fossilfria optimerade tjänsteresor, Lunds kommun

Ett samlat grepp och en mobil helhetslösning för tjänsteresor som underlättar för både miljö, ekonomi och för våra medarbetare.

Digital hälsodeklaration, Lunds kommun

Personer som rekryteras till vård och omsorg och förskola i Lunds kommun får fylla i en digital hälsodeklaration. Den nya processen ökar kvaliteten, sparar tid och ger en snabbare och mer säker hantering.

Crowdsourcad trafikmätning, Lunds kommun

Vi vet mycket om bilister men desto mindre om cyklister. För att prioritera rätt åtgärder behövs tillförlitlig cykeldata. Med hjälp av crowdsourcing bland medborgare har Lunds kommun, Trivector, Malmö universitet, Malmö stad, Mobile Heights, och FuturebyLund samlat in trafikdata för att användas i framtida trafikplanering.

Digital signering i alla led, Lomma kommun

Genom införandet av digitala signaturer har Lomma kommun skapat en plattform som innebär att man steg för steg kan minska antalet pappersdokument som skall skrivas under och sparas i pärmar. Allt eftersom man ansluter allt fler system till den centrala underskriftslösningen minskas pappersanvändningen och man skapar förutsättningar för att förenkla och snabba upp behandlingen av ärenden, både internt och i samspel med kommunens medborgare.

Närhälsan Online, Västra Götalandsregionen

Närhälsan Online har på kort tid etablerat gemensamma strukturer för 104 vårdcentraler att skapa patientdriven tillgänglighet till läkare, sjuksköterska och psykolog. Genom Närhälsan Online har 19 000 besök genomförts, vilket är en tredjedel av det totala antalet digitala besök för Västra Götalandsregionen under 2018. För Västra Götaland som region innebär det en besparing om miljontals kronor till privata aktörer i antal utomlänsbesök då invånarna nu har möjlighet att "stanna inom regionen".

Projektet ÖDIS – Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen

Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) är en gemensam satsning mellan alla 26 Stockholmskommuner för att i samarbete tillgängliggöra öppna data och skapa användning hos små och medelstora företag i syfte att möjliggöra ökat företagande och tillväxt i regionen. ÖDIS krav på öppna data bygger på en dialog med företagen och med detta som vägledning ska kommunerna identifiera, publicera och förvalta öppna data systematiskt och kontinuerligt, med hjälp av rätt processer och verktyg.