2D. Var med och lös framtidens ödesfråga!

2D. Var med och lös framtidens ödesfråga!

En stark demokrati bygger på att människor är välinformerade, engagerade, kompetenta, och kan fatta välgrundade beslut. Digitaliseringen innebär skeenden som påverkar vartenda jobb och varenda människa.

Framför oss har vi en era av automatisering och implementering av artificiell intelligens. Här ryms stora möjligheter, men även stora risker, som vidgade klyftor och utanförskap. Vad innebär det för din verksamhet?

Detta seminarium lyfter 6 stycken samtidsutmaningar med utgångspunkt i dagens medie- och kommunikationskultur. Vi tittar gemensamt på svårigheter, möjligheter och lösningar.

Som seminariedeltagare bidrar du med erfarenheter och idéer i en workshop om verktyg för arbete med dessa utmaningar i en verksamhetsnära och lokal kontext.

  • Carl Heath, leder regeringens kommitté "National satsning på media- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet" som arbetar med digitala miljöers betydelse för demokratin och hur människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat kan stärkas.
  • Anette Novak, direktör för Statens medieråd som har regeringens uppdrag under 2019 att samla aktörer på olika nivåer för att tillsammans bygga en långsiktigt hållbar struktur som verkar för stärkt medie- och informationskunnighet för alla människor – oavsett ålder.

Det finns ett ökande behov av att människor oavsett ålder är medie- och informationskunniga och har de kunskaper och förmågor som krävs för att säkert och medvetet kunna navigera i sin medievardag. Sedan 2018 pågår en nationell kraftsamling för medie- och informationskunnighet (MIK). I denna kraftsamling och folkbildningshäv behövs insatser från en rad aktörer på olika nivåer och sektorer.

Medskick hem

Under seminariet kommer du att:

  • få insikt i flera utmaningar kring digitalisering, det demokratiska samtalet och din vardag.
  • bidra till att identifiera lösningar på de utmaningar som presenteras.
  • få med dig konkreta verktyg hem för att på ett ännu bättre sätt kunna möta digitaliseringen i din verksamhet och i ditt liv.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till alla som någon gång funderat över digitalisering, demokrati samt digitaliseringens möjligheter och svårigheter.

Carl Heath

Carl Heath talar på Offentliga Rummet

Carl Heath är utbildningsdirektör på forskningsinstitutet RISE och regeringens särskilda utredare för att värna det demokratiska samtalet.

Till presentation

Anette Novak

Anette Novak talar på Offentliga Rummet

Anette Novak är direktör för Statens medieråd som har ett pågående regeringsuppdrag att bygga långsiktig struktur för stärkt medie- och informationskunnighet i samhället - för alla medborgare.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle