3C. Ny vägledning för digitalisering av myndighetens informationshantering

eSam har tagit fram en vägledning som syftar till en fullskalig digitalisering av en myndighetens informationshantering. Den fungerar som en bro mellan teknik och juridik. För att den ska bli så konkret och pedagogisk som möjligt ställs och besvaras 24 frågor som är viktiga för såväl verksamhetsutvecklaren som för juristen.

Vägledningen ska göra det möjligt för både verksamhetsutvecklaren som juristen att överblicka frågor som uppkommer i digitaliseringsarbetet. Vägledningen tar upp juridiska frågor från ett verksamhetsperspektiv, från ax till limpa. Du får:

  • lära dig en metod att utifrån informationsflödet enkelt finna de vanligaste juridiska utmaningarna.
  • ta del av hänvisningar (länkade) till tidigare eSam-vägledningar och annat juridiskt underlag, strukturerat under respektive punkt i informationsflödet där eSam sett juridiska utmaningar.
  • på ett strukturerat sätt identifiera vanliga hinder mot en digitalisering och se hur de kan lösas steg för steg i informationsflödet
  • underlätta en effektiv samverkan mellan er och andra organisationer, anpassad till det ramverk för digital sam­verkan som eSams expertgrupp för arkitektur har utarbetat.
  • se vilka möjligheter som eSams juristgrupp funnit att stödja en fullskalig digitalisering av er informationshantering

Medskick hem

Med vägledningen i din hand kan Du enkelt och strukturerat hantera verksamhetsutvecklingens problemområden och få stöd genom länkar till annat material för att undvika juridiska hinder.

Målgrupp

Vägledningen vänder sig till jurister och verksamhetsutvecklare. För att digitalisera myndighetens processer krävs samarbete med många andra kompetenser, t.ex. säkerhetsansvariga, arkitekter, arkivarier och leverantörer. Alla dessa är därför målgrupp för denna vägledning

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle