6G. Från idé till prototyp i app – en workshop i tjänstedesign

Denna workshop fokuserar på det viktiga momentet i tjänstedesignprocessen att testa och kommunicera en idé. Under workshopen tillämpas en metod för konkretisering av idéer som går ut på att rita upp en tjänsteidés tilltänka flöde och utifrån detta skapa en prototyp i app-format.

Tjänstedesign tillämpas idag allt oftare i den offentliga sektorn i syfte att utveckla behovsorienterade tjänster med hög grad av användarvänlighet. Att utvecklingen av tjänster i offentlig sektor tar stöd av tjänstedesign i högre grad har potential att leda till stora nyttor i form av bland annat ökad kundnöjdhet med de offentliga tjänsterna.

Ett vanligt problem med tillämpningen av tjänstedesign är att otillräcklig tid och kraft ägnas åt det viktiga delmomentet att testa och konkretisera idéer. Konsekvenserna av detta är att vaga och lösryckta idéer tas vidare till tjänsteproduktion och att värdet med tjänster för kund blir lågt.

Potentialen med tjänstedesign utnyttjas därmed inte fullt ut. Under workshopen betonar vi vikten av att vända ut och in på idéer och väga in så många perspektiv som möjligt när man skapar en riktning samt övar på att konkretisera idéer så att de blir lättare att ”ta på”.

Medskick hem

Workshopdeltagare får med sig en insikt om vikten av att ägna kraft på förädling av idéer för att ta fram värdeskapande tjänster till kund samt ges en metod för att konkretisera idéer i app-format.

Målgrupp

Workshopen kräver inga förkunskaper. Den riktar sig i huvudsak till verksamhetsutvecklare och utvecklingsstrateger eller motsvarande samt chefer.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle