Förslag till OR 2020

Tack för alla förslag. Vi har fått in över 110 programförslag till konferensen. Vi har nu stängt möjligheten att lämna förslag.

Målsättningen för OR 2020 är att skapa en mötesplats där lärande, samverkan och välfärdsnytta står i fokus. Konferensen ska ge inspiration och en vision av framtidens välfärd, presentera internationella och nationella initiativ samt ge deltagarna olika verktyg, metoder och ökad kompetens som kan omsättas direkt på hemmaplan.

Hållbarhet i en digital tid

Offentliga rummet 2020 har tema Hållbarhet i en digital tid. Vi behöver samla oss kring de stora utmaningarna kopplat till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. För att möta utmaningarna behöver vi bland annat ha förmåga till förändring, arbeta i nya konstellationer, nyttja smart teknik och hantera data på ett ansvarsfull sätt.

Fyra programspår

Konferensen har fyra spår som genomsyrar programmet och som vi vill ha in förslag inom. Varje spår har ett antal frågeställningar, med fokus på resultat och lärdomar, som vi vill kunna besvara under konferensen.

Leda omställning

I en snabbrörlig och föränderlig värld behöver vi ställa om våra organisationer och arbetssätt för att möta nya krav och utmaningar. Vilka förmågor, metoder och verktyg använder vi för klara omställningen?

  • Hur leder vi förändring?
  • Hur testar vi nya arbetssätt?
  • Hur vet vi att vi löser rätt utmaningar?

Arbeta i partnerskap

Kompetens, förmåga och vilja finns på flera olika håll och välfungerande partnerskap krävs för att lösa komplexa utmaningar.

  • Hur driver offentlig sektor utveckling tillsammans med varandra, med näringslivet eller civilsamhället ?
  • Hur arbetar vi med värdeskapande partnerskap för välfärdsleverens?

Använda smart teknik

Smart teknik och AI kommer med nya möjligheter för att lösa våra utmaningar. Hur gör vi en organisation redo för smart teknik och AI?

  • Hur arbetar vi med smart teknik och AI på ett hållbart och ansvarsfullt sätt
  • Vad gör vi när AI ändrar våra jobb?

Skapa säker och tillgänglig information

Som samhälle behöver vi använda och dela data på ett ansvarsfullt sätt. Hur värderar vi risker och tar ansvar för informationen under dess hela livscykel?

  • Hur ökar vi delandet och tillgängliggörandet av data?
  • Hur skapar vi balans mellan öppenhet och säkerhet
  • Hur identifierar och värderar vi risker?

Kunskap, inspiration eller lärande

Vi vill ha in förslag som ger deltagaren antingen ny kunskap, inspiration eller ett lärande kring hur vi kan utveckla hållbarhet i en digital tid. Vi vill gärna bidra till att goda idéer återanvänds och är särskilt intresserad av hur ni arbetat med skalning och spridning.

Vi välkomnar förslag från offentlig verksamhet, akademi, civilsamhälle eller från kommersiella aktörer (viktigt då är att innehållet är av typen generellt kunskapsinnehåll och att referenser inte görs till egna produkter och lösningar).

Om ditt förslag blir antagen så får föreläsare gratis inträde till Offentliga Rummets två-dagarskonferens. Resa, hotell, middag och andra kostnader i samband med föreläsningen står föreläsare själv för. Antalet föreläsare som får gratis inträde är begränsat.

Förslaget bearbetas och godkänns av en programgrupp bestående av representanter från SKR, Vinnova, Kommentus och Inera.

Vi har nu stängt möjligheten att lämna in förslag. Besked om förslaget antagits lämnas senast 17 februari.