Publicerad: 7 juni 2017

E7. Interoperabilitet i praktiken, del 2

Lyssna på erfarenheter från One Single Sky - ett projekt som lyckades med att skapa gemensamma tjänster och få informationen att flöda mellan 26 olika ledningssystem på bara fyra månader! Bidra sedan med dina erfarenheter i ett samtal om hur vi ökar tempot i arbete med interoperabilitet i praktiken för data och tjänster som rör vårt gemensamma digitala ekosystem.

Medverkande: Peder Blomqvist, Luftfartverket, Informationsstrateg och expert inom internationell forskning och Darja Isaksson, visionär, inspiratör och strateg

Presentation: Interoperabilitet i praktiken (PDF, nytt fönster)

Lokal: Tunnbindaren

Beskrivning av seminarium och workshop

Komplexiteten i vårt gemensamma digitala ekosystem ökar varje dag. För att säkra kvalitet och effektivitet behöver vi bli bättre på att skapa flexibilitet och ett ökat oberoende till vilka koncept och tekniska lösningar som används inom respektive verksamhet. Idag hämmas utvecklingen av digitalisering som ger verklig nytta till medborgare av bristen på interoperabilitet. Vi som håller seminariet är övertygade om att ett brett grepp i Sverige behövs för att öka tempot i sådant viktigt arbete, och vi är också övertygade om att arbetet spelar roll för både tillväxt och välfärd i Sverige. SESAR-projektet är ett exempel som på kort sikt gav fantastiska resultat i organisations- semantisk- och teknisk interoperabilitet mellan olika operativa koncept och system inom Air Traffic Management, ett område med betydande teknisk legacy och regelverksberoende, såväl som höga krav på säkerhet. Vi bjuder in till en workshop där vi lyssnar på erfarenheterna från SESAR och därefter gemensamt diskuterar frågor som:

Hur kan en framtida digitaliseringsmyndighet bidra till dessa frågor?
Vilka ”communities of interest” kan ta täten för att driva arbetet i konkret handling? Vilka finns redan idag, vad behöver de för att skala upp?
Hur skalar vi förståelsen och engagemanget för arbetet? Vad skulle ett upplägg liknande SESAR’s Master Classes betyda på nationell nivå?

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med arkitekturfrågor inom offentlig sektor, eller i en roll som CIO eller strateg i offentlig verksamhet.

Bakgrund SESAR

SESAR är det EU-program som ska utveckla tekniska och operativa förutsättningar för det gemensamma europeiska luftrummet (SESAR – Single European Sky ATM Research) för att möta den förväntade trafikökningen.

De övergripande målen för SESAR till år 2020 är:

  • Att tredubbla kapaciteten i luftrummet.
  • Bibehållen eller förbättrad flygsäkerhet oberoende av trafikökningen.
  • Minskning av miljöpåverkan med tio procent per flygning.
  • Halvering av kostnaderna för flygtrafikledning.

Beslutet om en reformering av det europeiska luftrummet togs av EU 2004. SESAR består i huvudsak av tre faser:

2004-2008 definitionsfasen. Mål och utvecklingsplaner togs fram.

2008-2016 utvecklingsfasen. Framtagande av nya koncept och tekniska lösningar.

2015-2020 införandefasen. Ny teknik tas in i produktion.

Finansiärer av SESAR är EU, flygindustrin och Eurocontrol, som finns i Bryssel och arbetar för en harmonisering och integration av det europeiska flyget. Projektbudgeten för utvecklingsfasen var 2,1 miljarder euro.

”Information Management” inom SESAR JU programmet.

Syftet med Projekt SESAR WP8 var att identifiera och etablera SWIM (System Wide Information Management) för att uppnå organisations-, semantisk- och teknisk interoperabilitet mellan olika operativa koncept och system inom ATM i Europa. Drivkraften var bland annat att skapa flexibilitet och oberoende till vilka koncept och tekniska lösningar som olika aktörer hade samt att minska kostnaderna för systemintegration och framtida SESAR anpassningar av befitliga och framtida ATM system inom Europa. Detta gjordes genom att WP8 fokuserade på att identifiera informationsutbyteskraven mellan alla aktörers operativa koncept och system samt att utveckla det interoperabilitetskoncept som idag kallas SWIM.

Ansvarig för projektet var Peder Blomqvist, som i seminariet bland annat presentera

Kritiska framgångsfaktorer för att lyckas med digitaliseringsprojekt Governance och samverkanskoncept. Hur man arbetade med referensmodeller för standardiserade tjänster, information och infrastruktur, samt test, validering och demonstrationer av desamma.

SWIM Master Class, ett koncept för att öka engagemang, samverkan och spridning av användandet av standardiserade byggblock samt en tjänstebaserad arbetsmetod för digitalisering.

BIO Darja Isaksson

Med en bakgrund som entreprenör och medgrundare till tre digitala byråer, har Darja i sin roll som digital strateg erfarenheter från en bred flora av verksamheter varierande från finans och konsumentelektronik till energi och offentlig verksamhet. Sedan ett par år tillbaka arbetar hon som oberoende rådgivare och säger själv att hon försöker fungera som en insiktsförmedlare och katalysator i gränslandet mellan innovationsprojekt i verkligheten och olika nivåer av beslutsfattare. År 2016 utsågs hon till årets mäktigaste opinionsbildare av Veckans Affärer, och 2017 en av landets mäktigaste samhällsförändrare. Hon har förtroendeuppdrag som bland annat en av medlemmarna i statsministerns innovationsråd och det digitaliseringsråd som Peter Eriksson startade våren 2017.

BIO Peder Blomqvist

Med en bakgrund som Informationsstrateg, ledningscoach och digital innovatör har Peder rönt stora framgångar internationellt . Hans expertis ligger inom ledarskap och förändringsledning i komplexa miljöer och projekt, strategier och mognadsmodeller inom Informationsområdet, informations- och kunskapshantering, informationssäkerhet, interoperabilitet och digital standardisering samt design av skalbara internationella och globala informationsinfrastrukturer för att stödja digitala transformationsprogram och nya affärsmodeller. Genom hans stora intresse för utveckling av arkitektur, struktur och standardiserade beskrivningsramverk har han kunnat hantera komplexiteten i många stora företag, federationer och internationella samverkansgrupper och därigenom rönt många framgångar och stor uppskattning internationellt med att praktisera sina kunskaper inom området. Peder har arbetat i ett flertal Svenska myndigheter och privata företag, i olika expert och ledande roller, samt representerat Sverige i många internationella expertgrupper och strategiska program, både civilt som militärt. Han anses bland sina uppdragsgivare som mycket kunnig och erfaren, och är välkänd för sin förmåga att leverera med kvalitet och att skapa både positiv effekt och nytta för sina uppdragsgivare, både här hemma i Europa samt i Nordamerika och Asien. Dom senaste åren har Peder varit ansvarig för digitaliseringsarbetet i ett av EUs största projekt genom tiderna inom transportområdet, ett EU program med syftet att reformera det europeiska luftrummet. För sina insatser i SESAR programmet blev Peder IHS Jane’s ATC Award winner 2014.

Medverkande

Peder Blomqvist, Luftfartverket, Informationsstrateg och expert inom internationell forskning och Darja Isaksson, visionär, inspiratör och strateg

Presentation

Interoperabilitet i praktiken (PDF, nytt fönster)

Lokal

Tunnbindaren

Tid

1 juni 11.00-11:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!